Προασφαλιστικοί Έλεγχοι και 

Επιθεωρήσεις Κινδύνων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Προ Ασφαλιστικοί κίνδυνοι

Επιθεωρήσεις ασφαλισμένων κινδύνων

Εκτιμήσεις και διακανονισμοί ζημιών

Παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή του προς ασφάλιση ή του ασφαλισμένου κινδύνου και των μέτρων προστασίας του, εντοπίζονται ελλείψεις, παραβλέψεις και αδυναμίες και παρατίθενται προτάσεις εξάλειψής τους και βελτίωσης του κινδύνου. Τέλος, εκτιμώνται κατά περίπτωση τα PML (Πιθανή μέγιστη απώλεια) και EML (Εκτιμώμενη μέγιστη απώλεια).

Οι προ ασφαλιστικοί έλεγχοι περιέχουν και την γνώμη μας σχετικά με τον ασφαλιστικό κίνδυνο.

Πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές των Γενικών Ασφαλειών (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα & καιρικά φαινόμενα, διάρρηξη σωληνώσεων, κλοπή, ηλεκτρικές βλάβες, κλπ), των Τεχνικών Ασφαλειών (CAR. EAR, EEI, MB, κλπ) και των Ειδικών Ασφαλειών (γενική αστική ευθύνη, αστική ευθύνη προϊόντος, αστική ευθύνη οχημάτων, απώλεια κερδών, κλπ).

Διακανονισμός Ασφαλιστικών Ζημιών

Εφόσον μας ζητηθεί, δυνάμεθα να προβούμε σε διακανονισμό πάσης φύσεως ασφαλιστικών ζημιών, διενεργώντας ως διαμεσολαβητές, με σκοπό τον περιορισμό του χρόνου και του κόστους αποκατάστασής τους.

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου ή Διαιτητή

Αφορά περιπτώσεις ζημιών που έχουν οδηγηθεί στη διαδικασία της διαιτησίας ή στα δικαστήρια.

Επίσης, πέραν των ανωτέρω, αυτονόητο είναι ότι δυνάμεθα να υποστηρίξουμε στις δικαστικές αίθουσες τις πραγματογνωμοσύνες μας, σε περίπτωση που κάποια εκ των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί οδηγηθεί εκεί.